I dette indlæg har jeg sam­let 5 spørgsmål, som jeg hyp­pigt drøfter med mine kun­der, inden de bed­er mig om at starte på en tyskover­sæt­telse.

Skal over­sæt­telsesprocessen bare glide, spare dig for tid og dermed penge? Så kan disse 5 spørgsmål være en hjælp for dig næste gang, du bestiller en over­sæt­telse til tysk eller et andet sprog.

1. Er det den kom­plette og endelige fil­ver­sion?
Som det første skal du være sikker på, at du sender filen med den endelige tek­stver­sion, der inde­hold­er alle til­fø­jelser og ændringer.
Sådan kan du nemmest spare tid og skåne dit bud­get. Du er nem­lig med til at forko­rte lev­er­ingsti­den, da der ikke skal fore­tages (og pris­mæs­sigt tages højde for) ændringer og til­fø­jelser under­ve­js, som skal flettes ind i de allerede over­sat­te afs­nit.
Desu­den vil du på forhånd kunne vide, hvilken prisle­je pro­jek­tet kom­mer til at ligge i. Således har du bedre overb­lik over dine udgifter.

2. Kan filen redi­geres?
Måske tænker du umid­del­bart, at det da kan være lige meget? Det kan virke som en ube­ty­delig detal­je, men er vigtig at huske, hvis du ønsker over­sæt­telsen retur så hur­tigt som muligt eller vil begrænse omkost­ningerne. Husk der­for at sende tek­sterne i et for­mat, der kan redi­geres, dvs. Word, Pow­er­point, Excel etc. Sender en redi­ger­bar pdf-fil i stedet for et scan­net pdf-doku­ment, er filens ind­hold lige til at gå til, og over­sæt­teren skal ikke bruge/fakturere tid på at over­føre tek­sten manuelt, inden han kan starte på opgaven. Det er ren win-win, for­di du spar­er din over­sæt­ter for tid, og dig selv for penge 😊. Som lille bonus er der chan­cen større for, at du får din over­sæt­telse hur­tigere retur!

3. Er det muligt at få over­sæt­telsen retur inden min dead­line?
Din over­sæt­ter vil oftest gerne gå langt for at opfylde dit ønske om en bestemt dead­line, f. eks. inden brochuretek­sterne skal gå i trykken. Har du en større opgave og/eller en stram dead­line, er det en klar fordel at spørge over­sæt­teren i god tid! Så er du sikker på, at din over­sæt­ter kan afsætte den nød­vendi­ge tid – og ikke mindst får du den færdi­ge over­sæt­telse retur inden din dead­line.

4. Kon­tekst is king!
Fortæl der­for din over­sæt­ter fra starten, hvor­dan over­sæt­telsen skal bruges.
Din over­sæt­ter vil der­for elske dig for at blive briefet om medi­et, tek­sten bliv­er offentlig­gjort i (f. eks. print/web) eller sam­men­hæn­gen, tek­sten skal bruges i.
Tek­ster til print i form af f.eks. brochur­er, fly­ere eller kat­a­loger, skal nem­lig gerne spille sam­men med de grafiske ele­menter. De skal også bygges lidt anderledes op og for­muleres anderledes end tek­ster til hjemmes­i­den eller bloggen, som skal kunne find­es og læs­es både af kun­derne og søge­mask­in­erne.

5. Hvem er din mål­gruppe?
Hvis ikke tek­starten er selv­fork­larende, bliv­er din over­sæt­ter glad for at høre nærmere om, hvilken mål­gruppe din tekst hen­ven­der sig til.
Især ved fagsprog­lige tek­ster med mange fagudtryk er denne oplysning meget vigtig. Tekniske tek­ster skrevet af ingeniør­er til ingeniør­er inde­hold­er som regel flere fagligt ”tunge” ord end tek­ster, der skal læs­es af slut­brugeren. Denne form for tek­ster inde­hold­er flere ”gængse” udtryk, som ikke kun fag­folk forstår.

Har du prøvet at arbe­jde sam­men med en over­sæt­ter? Har du i så fald nogle gode fif og anbe­falinger, som ”nyb­eg­y­n­dere” kan have glæde af?
Og hvis du har yderligere spørgsmål angående en tyskover­sæt­telse, besvar­er jeg dem selvføl­gelig altid gerne hos KK-Text her!

Share

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment