Ydelser

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser, kor­rek­turlæs­ning, kreative tek­ster og formidling af den tyske kul­tur og normer til en mang­foldig gruppe af virk­somhed­er, som lev­er­er ydelser og pro­duk­ter eller på anden måde samar­be­jder med virk­somhed­er og kun­der i Tysk­land.

Blandt mine kun­der er både web­shops med sim­ple pro­duk­ter til busi­ness to con­­sumer-markedet og virk­somhed­er som hen­ven­der sig til virk­somhed­er på det tyske marked.

Mit udgangspunkt er at give dine kun­der den bed­ste oplevelse og få din virk­somhed til at frem­stå pro­fes­sionel og attrak­tiv uanset pro­duk­tom­råde eller kun­de­gruppe.

Efter mere end 15 år i Dan­mark færdes jeg hjem­mevant i den danske kul­tur, men Tysk­land er mit fædreland, og den men­tal­itet, kul­tur og his­to­rie løber i mit blod. Det er en daglig glæde for mig at forene min faglighed med kærlighe­den til mine to hjem­lande – og det vil du kunne fornemme i mine over­sæt­telser.

Bestil tilbud

Vælg ydelse:

Det siger mine kunder

Ker­stin er meget effek­tiv, har en høj faglighed, god flek­si­bilitet og fair pris­er, så jeg er meget til­freds med samar­be­jdet. Det bliv­er også KK-Text, vi væl­ger til tyske over­sæt­telser i fremti­den, og vi vil for­mentligt også udbygge samar­be­jdet i takt med, at der kom­mer flere opgaver.

Bevola
Lars Uhrskov, eksportchef

Samar­be­jdet er nemt og effek­tivt. Det foregår primært over e‑mail, og der svar­er hun hur­tigt. Nogle gange får vi over­sæt­telserne tilbage samme dag, som vi har sendt dem til hende.

Bundgaard Sko
Bibi Winther Gra­versen, kun­de­ser­vicemedar­be­jder

Jeg oplever KK-Text som meget pro­fes­sionel. Samar­be­jdet har været meget flek­si­belt, og Ker­stin har både over­sat tek­ster direk­te, sat sig ind i tekniske løs­ninger til søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, råd­givet om kul­tur og kon­tak­tet rel­e­vant tyske instanser på Event­zo­nens veg­ne.

Event­zo­nen
Mogens Birk, inde­haver

Det går dejligt hur­tigt. Ker­stin over­hold­er altid dead­lines, og det, hun vender tilbage med, er i en høj kvalitet.

Jako­dan
Nina K. Jør­gensen, inde­haver

Tak for over­sæt­telse. Det er altid dejligt med dine skarpe øjne og din sans for kom­mu­nika­tion.

Feriepart­ner Fyn

Vi fik en has­teop­gave med en over­sæt­telse af et helt mag­a­sin fra dan­sk til tysk. Der var kun få dage til at fore­tage over­sæt­telsen, og Ker­stin trådte til øje­b­likke­ligt og løste opgaven hur­tigt, effek­tivt og til­fredsstil­lende.

Ben­jamin Media

Vidste du:

At der find­es en Bar­bi­edukke, der er lavet efter inspi­ra­tion fra for­bund­skansleren Angela Merkel?

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked.