En tekst kan være for­førende, over­be­visende og under­hold­ende. Eller den kan være det mod­sat­te. Når jeg skriv­er tek­ster for mine kun­der, han­dler det ikke kun om, at tek­sterne skal være kor­rek­te og infor­ma­tive. Det han­dler ligeså meget om, at sprog­et skal være lev­ende, let og lækkert, så mod­tagerne har lyst til at læse fra ende til anden.

Er Tysk­land din virk­somheds primære marked, er der ingen grund til at beg­y­n­de arbe­jdet med at skrive tek­ster på dan­sk, for at jeg kan over­sætte dem. Jeg kan for­fat­te tyske tek­ster på højt niveau, som pass­er til den konkrete opgave, du har.

Jeg kan skrive tek­ster til sal­gs­breve, pro­fil­tek­ster, kat­a­loger og mange andre markeds­føringsak­tiviteter. Uanset om du er ny på det tyske marked, eller om du har en lang his­to­rie for at levere ser­vices og ydelser til Tysk­land, kan jeg hjælpe med at skrive tek­ster, som har den rette stil og tone i forhold til din virk­somhed og dine pro­duk­ter.

Jeg er vant til at arbe­jde med tek­ster til en lang række forskel­lige medi­er, virk­somhed­er og mål­grup­per. Jeg sæt­ter mig ind i din virk­somheds mulighed­er og mål på det tyske marked og med det udgangspunkt, for­fat­ter jeg de tek­ster, som bedst muligt bakker op om strate­gien.

Lige­som tek­st­for­fat­tere, der skriv­er på dan­sk eller engel­sk, så har jeg en værk­tøjskasse fyldt med greb og teknikker, som sikr­er, at dine tyske tek­ster giv­er præ­cis den oplevelse, du ønsker. Min tyske bag­grund bety­der, at jeg kender kul­turen helt ud i afkro­gene, og selvom jeg efter­hån­den har boet i Dan­mark i mange år, så er kærlighe­den og kend­sk­a­bet til mit første fædreland ikke rustet.

Ønsker du en over­sæt­telse af dine danske eller engelske tek­ster, eller man­gler du bare en kor­rek­turlæs­ning på tek­ster, du allerede har skrevet på tysk, så kan jeg også hjælpe med det. Jeg kan også råd­give din virk­somhed om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­tur på det tyske marked.

Bestil tilbud

Vidste du, at:

At du skal sig­nalere tal­let 1 med din tom­meltot i Tysk­land? Det er uhøfligt at bruge pegefin­geren.

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked.