Vidste du:

At børnene i Tysk­land får en gave på deres første skoledag? I Tysk­land fejr­er man ”livets alvor” – måske er det her den tyske sans for kvalitet, struk­tur og pålide­lighed bliv­er grund­lagt.

Oversættelser & korrekturlæsning

Jeg kan over­sætte dine danske og engelske tek­ster til per­fekt tysk eller læse pro­fes­sionel kor­rek­tur på dine tyske tek­ster.

Kreative oversættelser

Ved en kreativ over­sæt­telse tilpass­er jeg tek­sten til de behov, du har. Det kan være, at den skal tilpass­es et design, eller at du gerne fange en særlig stemn­ing.

Tekstforfatning

Du behøver ikke at skrive en tekst på dan­sk eller engel­sk, for at jeg kan lave en tysk tekst til dig. Jeg kan skrive den tekst, du har brug for, fra bun­den.

Kulturformidling & rådgivning

Vil du være sikker på at optræde pro­fes­sionelt i Tysk­land, kan jeg råd­give dig om kul­tur, tra­di­tion­er og skikke.

Det siger mine kunder

Ker­stin er meget effek­tiv, har en høj faglighed, god flek­si­bilitet og fair pris­er, så jeg er meget til­freds med samar­be­jdet. Det bliv­er også KK-Text, vi væl­ger til tyske over­sæt­telser i fremti­den, og vi vil for­mentligt også udbygge samar­be­jdet i takt med, at der kom­mer flere opgaver.

Bevola
Lars Uhrskov, eksportchef

Samar­be­jdet er nemt og effek­tivt. Det foregår primært over e‑mail, og der svar­er hun hur­tigt. Nogle gange får vi over­sæt­telserne tilbage samme dag, som vi har sendt dem til hende.

Bundgaard Sko
Bibi Winther Gra­versen, kun­de­ser­vicemedar­be­jder

Jeg oplever KK-Text som meget pro­fes­sionel. Samar­be­jdet har været meget flek­si­belt, og Ker­stin har både over­sat tek­ster direk­te, sat sig ind i tekniske løs­ninger til søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, råd­givet om kul­tur og kon­tak­tet rel­e­vant tyske instanser på Event­zo­nens veg­ne.

Event­zo­nen
Mogens Birk, inde­haver

Det går dejligt hur­tigt. Ker­stin over­hold­er altid dead­lines, og det, hun vender tilbage med, er i en høj kvalitet.

Jako­dan
Nina K. Jør­gensen, inde­haver

Tak for over­sæt­telse. Det er altid dejligt med dine skarpe øjne og din sans for kom­mu­nika­tion.

Feriepart­ner Fyn

Vi fik en has­teop­gave med en over­sæt­telse af et helt mag­a­sin fra dan­sk til tysk. Der var kun få dage til at fore­tage over­sæt­telsen, og Ker­stin trådte til øje­b­likke­ligt og løste opgaven hur­tigt, effek­tivt og til­fredsstil­lende.

Ben­jamin Media

Om KK-Text

Jeg er født og opvok­set i Tysk­land. Tysk er mit mod­er­smål og mit hjerte slår stadig i takt med nation­al­san­gen Lied der Deutschen, selvom jeg lever lykke­ligt her i Dan­mark.

KK er mine ini­tialer, som dækker over Ker­stin Kol­latz. Min virk­somhed har et per­son­ligt navn, for­di jeg tager mine opgaver per­son­ligt. I Tysk­land er jeg født, og der har jeg hjemme, men nu er det fra Dan­mark, at min ver­den udgår. Når jeg gen­nem opgav­erne fra mine kun­der kan forene de to dele af mig, giv­er det mig både per­son­lig og faglig til­fredsstil­lende.

 

Kvalitet og pålide­lighed er mine stærkeste kende­tegn, og jeg er mere fokuseret på at finde brug­bare løs­ninger end at lede efter fejl. Der­for er du også meget velkom­men til at kon­tak­te mig med de opgaver, som ikke er klart definerede, kom­mer lige i sid­ste øje­b­lik eller stiller særlige krav. Kan jeg på nogen måde løse den for dig, gør jeg det med godt humør og stort engage­ment.

Min uddan­nelse i Inter­na­tion­al Virk­somhed­skom­mu­nika­tion med spe­ciale i dan­sk og engel­sk, kom­bineret med mange års erfar­ing med tur­isme og oplevelsesøkono­mi, giv­er mig en pro­fes­sionel og strate­gisk forståelse for mine kun­ders marked­er, udfor­dringer og mulighed­er i Tysk­land, sam­tidig med at jeg elsker at arbe­jde sam­men med den danske men­tal­itet, flek­si­bilitet og jovi­alitet.

Bestil tilbud

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked. 

Følg mig