Kreative over­sæt­telser giv­er dig en tekst, som i højere grad er tilpas­set dine mål, ram­mer og ønsker til effek­ten på det tyske marked frem­for at være stramt bun­det af de danske tek­ster.

Selvom vores to lande lig­ger tæt på hinan­den, så er der alligev­el vigtige kul­tur­forskelle, som kan være afgørende for, om du giv­er det indtryk, du ønsker.

Høflighed er eksem­pelvis et af de punk­ter, hvor den danske og den tyske kul­tur adskiller sig væsentligt. På dan­sk kan det virke jovialt, nærværende og per­son­ligt at møde sine kun­der med et ”hej”, mens det på det tyske marked kan virke respek­tløst og upro­fes­sionelt, hvis ikke din mål­gruppe er blandt de helt unge.

Når jeg laver en kreativ over­sæt­telse, tager jeg der­for udgangspunkt i det udtryk og den effekt, du gerne vil have af dine tyske tek­ster. Jeg kan sikre dig, at du hen­ven­der dig passende til præ­cis de men­nesker, du har defineret som din mål­gruppe.

Min bag­grund inden­for inter­na­tion­al virk­somhed­skom­mu­nika­tion kom­bineret med mange års erfar­ing med tur­isme og oplevelsesøkono­mi giv­er mig sikre værk­tø­jer til at designe din tyske kom­mu­nika­tion, så den bedst muligt bakker op om din virk­somheds strate­giske mål og mulighed­er.

Fri­he­den i den kreative over­sæt­telse giv­er også mulighed for, at jeg kan tilpasse læng­den på tek­sterne, så de eksem­pelvis pass­er ind i et fast­lagt design. Jeg har mulighed for at over­sætte direk­te i en del CMS-sys­te­mer til web­sites eller design­ernes Adobe InDe­sign-fil­er, så du nemt får tek­sterne imple­menteret, der hvor du har brug for dem.

Ønsker du en over­sæt­telse, som læg­ger sig mere præ­cist op af de tek­ster du har på dan­sk eller engel­sk, eller man­gler du bare en kor­rek­turlæs­ning på tek­ster, du allerede har skrevet, så kan jeg også hjælpe med det. Jeg kan også skrive dine tyske tek­ster fra bun­den eller råd­give om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­tur på det tyske marked.

Bestil tilbud

Vidste du:

At tra­di­tio­nen med at have et juletræ oprindeligt stam­mer fra Tysk­land? Tra­di­tio­nen med at danse rundt om træet er til gengæld dan­sk.  

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked.