Profil

Professionel

Født og opvok­set i Tysk­land giv­er mig naturligvis et solidt fun­da­ment for at forstå og færdes hjem­mevant i den tyske kul­tur. Både det umid­del­bart definer­bare og det mere sub­tile, som fly­der lige under over­fladen, er del af mig. Selvom jeg har boet i Kold­ing i mere end 15 år, har jeg stadig dybe rød­der i mit tyske hjem­land.

Som alle andre tyskere har jeg en umid­del­bare forståelse for de kul­turelle normer og tra­di­tion­er.

Der, hvor jeg kan tilbyde dig noget ekstra, er i forhold til formidlin­gen. Min uddan­nelses­mæs­sige bag­grund inden for inter­na­tion­al virk­somhed­skom­mu­nika­tion giv­er mig de bed­ste forud­sæt­ninger for at forudse, hvor de danske og de tyske værdier mødes bedst muligt, og hvor der kan være udfor­dringer.

Desu­den har jeg et indgående kend­skab til kom­mu­nika­tion, markeds­føring og brand­ing, så jeg kan råd­give på lin­je med tek­st­for­fat­tere, der skriv­er på dan­sk.   

Engageret

Jeg opnår den største faglige til­fredsstil­lelse, når jeg foren­er min kærlighed til både Dan­mark og Tysk­land i mine over­sæt­telser og råd­givn­ing af virk­somhed­er.

Selvom meget af arbe­jdet med at over­sætte foregår alene foran com­put­eren, så beg­y­n­der større opgaver ofte med en dia­log om ønskerne, mulighed­erne og ram­merne. Ofte er der mange forskel­lige hen­syn, som skal tilgo­de­ses, og jeg motiveres af at finde den vej, som får din virk­somhed i mål på den mest effek­tive måde. Uanset om der er tale om en direk­te over­sæt­telse fra dan­sk eller engel­sk til tysk, eller om du ønsker at få en kreativ spar­ring på stil og tone, så bringer jeg mine faglige kom­pe­tencer i spil, så du får den abso­lut bed­ste råd­givn­ing.    

Pålidelig

Om det bun­der i min tyske opdragelse, eller om jeg er blevet inspir­eret af den danske ordent­lighed, skal jeg lade være usagt, men jeg vil gerne love dig, at når du indgår i et samar­be­jde med mig, så vil du opleve kvalitet og ordent­lighed i arbe­jdet.

Det bety­der blandt andet, at jeg altid over­hold­er de dead­lines, som vi aftaler. Og her men­er jeg ALTID. Jeg har end­nu aldrig aflev­eret en opgave for sent. Jeg sikr­er, at der er læst kor­rek­tur på alle tek­ster, inden jeg aflev­er­er dem. Og jeg sikr­er, at der er høj kvalitet i såv­el sprog som faglighed i de tek­ster, du får.

Den pålide­lighed gør mig fagligt stolt – og jeg oplever, at mine kun­der synes, det er nemt at samar­be­jde med, så måske er det også noget for dig?

Bestil tilbud

Vidste du:

At børnene i Tysk­land får en gave på deres første skoledag? I Tysk­land fejr­er man ”livets alvor” – måske er det her den tyske sans for kvalitet, struk­tur og pålide­lighed bliv­er grund­lagt.

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked.