Sociale normer samt respekt for skikke og tra­di­tion­er bety­der ofte mere for indgåelsen af aftaler og kon­trak­ter, end pris­er og pro­duk­ter. Det skyldes, at men­nesker over­alt i ver­den indgår aftaler med men­nesker, de føler, de kan stole på – og her er de kul­turelle udtryk og sociale færdighed­er ofte afgørende. 

”Skik følge eller land fly” siger et gam­melt ord­sprog, og det pass­er meget godt til den oplevelse, som eksportvirk­somhed­er risik­er­er, hvis de ikke forstår at gebærde sig pro­fes­sionelt og respek­t­fuldt på deres ude­marked­er.

Evnen til at skabe tillid, netværk og sym­pa­ti afhænger ofte af, at man kender den kul­tur og de tra­di­tion­er, man skal operere i. I Tysk­land har vi eksem­pelvis tra­di­tion for, at være mere autoritets­be­v­idst end danskerne. Det kom­mer eksem­pelvis til udtryk ved, at man for­bliv­er ”Des” og tiltaler hinan­den med efter­navne så længe, man ikke er pri­vate ven­ner, lige­som man bruger titler – specielt når man taler med men­nesker, som har en læn­gere uddan­nelse eller besid­der en ledende still­ing.

Du øger effek­tivt dine forud­sæt­ninger for suc­ces på det tyske marked, hvis du beg­y­n­der med at sætte dig ind i de skikke og normer, som gælder for din mål­gruppe. Desu­den vil du eller dine sal­gskon­sulen­ter ofte også opleve, at arbe­jdet med det tyske marked bliv­er mere mål­ret­tet og lyst­be­tonet, når I forstår de ram­mer, samar­be­jdet skal fun­gere inden­for. 

Jeg er født og opvok­set i Tysk­land, og med min nærmeste fam­i­lie og mange forbindelser i Tysk­land kender jeg den tyske kul­tur og de tyske skikke helt ud i kro­gene. Den viden kan du eksem­pelvis bruge til at for­berede dig til et møde, plan­lægge en sal­gsstrate­gi, søge efter mulige samar­be­jdspart­nere eller kun­der.  

Udover at råd­give om tra­di­tion­er og sociale normer i tysk kul­tur, så kan jeg også tilbyde over­sæt­telse af tek­ster fra dan­sk eller engel­sk til tysk, kor­rek­turlæs­ning på dine tek­ster skrevet på tysk, samt at for­fat­te tek­ster til pro­fil­ma­te­ri­ale, pro­duk­tbeskriv­elser, kat­a­loger eller lig­nende.

Bestil tilbud

Vidste du:

At ”Müller” er det mest udbredte efter­navn i Tysk­land? I Dan­mark er det kun lidt mere end 2.000 men­nesker. Til gengæld er der mere end 30.000, som bær­er den danske ver­sion ”Møller”.

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked.