KK-Text kan over­sætte dine tek­ster fra dan­sk eller engel­sk til tysk, så de frem­står pro­fes­sionelle og kor­rek­te i alle sam­men­hænge. Med udgangspunkt i dine pro­duk­tbeskriv­elser, pro­fil­tek­ster, kun­de­breve, brochur­er eller lig­nende, over­sæt­ter jeg tek­sterne, så dine kun­der eller samar­be­jdspart­nere på det tyske marked får den samme oplevelse, som dine inter­essen­ter på det danske marked.

Har du allerede gode tek­ster skrevet på dan­sk eller engel­sk, kan jeg over­sætte dem til et fly­dende og kor­rekt tysk, så dine kun­der og samar­be­jdspart­nere får en pro­fes­sionel oplevelse af din virk­somhed og dine pro­duk­ter.

Over­sæt­telse fra dan­sk eller engel­sk til tysk kræver både sprog­ligt og gram­ma­tisk kend­skab for, at dine tek­ster får det udtryk og liv, der skal til, så de virk­er lige så over­be­visende og informerende, som de oprindeligt gør. Med min tyske bag­grund, kan jeg finde de ord og vendinger, som bedst muligt bakker op om din virk­somhed og dine mål.

Når jeg over­sæt­ter, beg­y­n­der jeg altid med at sætte mig ind i den stil og tone, du har i din virk­somhed, så de ord, der kan over­sættes på flere forskel­lige måder, bliv­er vur­deret ud fra hel­he­den i din kom­mu­nika­tion og markeds­føring. Det giv­er dig fuld kon­trol over det udtryk, du møder dine kun­der med, lige­som du ved præ­cis hvilke infor­ma­tion­er, du har udlev­eret om eksem­pelvis pro­duk­ter, samar­be­jdsmod­eller eller pris­er.

Har dine tek­ster allerede den rette stil og tone, så de alene skal over­sættes til tysk, kan jeg effek­tivt løse den opgave for dig i høj kvalitet. Du kan sende tek­sterne i et doku­ment og få et tilbud på opgaven, så økono­mi og dead­line er afk­laret, inden du væl­ger mig som leverandør.

Jeg har mulighed for at over­sætte direk­te i en del CMS-sys­te­mer til web­sites eller design­ernes Adobe InDe­sign-fil­er, så du nemt får tek­sterne imple­menteret, der hvor du har brug for dem.

Jeg kan også læse kor­rek­tur på tek­ster, du selv har over­sat, så taste­fe­jl og gram­ma­tiske ure­gelmæs­sighed­er bliv­er fjer­net inden offentlig­gørelse.

Ønsker du en mere fri over­sæt­telse, anbe­faler jeg, at du læs­er mere om mine kreative over­sæt­telser. Jeg kan også skrive dine tyske tek­ster fra bun­den eller råd­give om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­tur på det tyske marked.

Bestil tilbud

Vidste du, at:

At der find­es mere end 300 slags brød i Tysk­land? Der find­es også et muse­um for brød. Og et ord­sprog om brød: ”Gam­melt brød er ikke hårdt. Ikke at have brød er hårdt.”

KK-Text lev­er­er over­sæt­telser til tysk og råd­giv­er om kom­mu­nika­tion, markeds­føring og kul­turelle skikke i Tysk­land, så du kan optræde pro­fes­sionelt på det tyske marked. 

YDELSER