Event­zo­nen skaber direk­te kon­takt mellem kun­st­nere og arrangør­er af pri­vate fes­ter, fir­maarrange­menter og andre events. Virk­somhe­den er allerede etableret i Dan­mark og ser Tysk­land som et attrak­tivt væk­stom­råde. KK-Text har udover at over­sætte og opti­mere web­sitet til tysk også råd­givet virk­somhe­den om rel­e­vante forhold i Tysk­land.

Jeg oplever KK-Text som meget pro­fes­sionel. Samar­be­jdet har været meget flek­si­belt, og Ker­stin har både over­sat tek­ster direk­te, sat sig ind i tekniske løs­ninger til søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, råd­givet om kul­tur og kon­tak­tet rel­e­vant tyske instanser på Event­zo­nens veg­ne. Jeg er selv detal­je­ori­en­teret, så det er en fordel, at Ker­stin også er fokuseret på detal­jer og kvalitet. For mig er det vigtigt at frem­stå pro­fes­sionel på det tyske marked fra beg­y­n­delsen. Desu­den er jeg glad for, at Ker­stin både taler og skriv­er dan­sk fly­dende, så vi kan kom­mu­nikere direk­te uden prob­le­mer.”

Mogens Birk
inde­haver