Bundgaard sko design­er og forhan­dler bør­nesko af høj kvalitet. Tysk­land er strate­gisk væk­stom­råde for virk­somhe­den. KK-Text har blandt andet over­sat pro­duk­t­tek­ster, nyheds­mails og tek­ster til web­shop­pen samt opti­meret eksis­terende tek­ster.

”KK-Text er hur­tig og effek­tiv over­sæt­ter. Jeg kan ikke selv tysk, så det er Ker­stin, som er ans­varlig for kvaliteten, og det er mit indtryk, at hun gør det godt.

Ker­stin vejled­er os bland­et andet om faste vendinger og udtryk på tysk, så vi giv­er det rette indtryk på vores tyske marked. Samar­be­jdet er nemt og effek­tivt. Det foregår primært over e‑mail, og der svar­er hun hur­tigt. Nogle gange får vi over­sæt­telserne tilbage samme dag, som vi har sendt dem til hende.”

Bibi Winther Gra­versen
Kun­de­ser­vicemedar­be­jder