Bevola udvikler, pro­duc­er­er og forhan­dler dele til opbygn­ing af last­bil­er, hæn­gere og trailere. Virk­somhe­den er danske­jet, men oper­erer inter­na­tion­alt – ikke mindst på det tyske marked, som er det primære eksport­marked.

”KK-Text er meget flek­si­bel og kvaliteten er høj. Jeg har selv gode sprogkund­sk­aber, så jeg kan vur­dere kvaliteten, og den er på det niveau, vi gerne vil have den. Salg han­dler hos os meget om tillid, gode rela­tion­er og kvalitet, og det skal afspe­jles i de tek­ster, vi lev­er­er til det tyske marked. 

Vi har tidligere håndteret over­sæt­telser til tysk internt, men vi ønskede dels at højne kvaliteten og dels at bruge tiden mere effek­tivt, så der­for beslut­tede vi at lægge opgaven eksternt. Det var i den forbindelse, jeg fik KK-Text anbe­falet, og det har jeg været glad for.

Ker­stin er meget effek­tiv, har en høj faglighed, god flek­si­bilitet og fair pris­er, så jeg er meget til­freds med samar­be­jdet. Det bliv­er også KK-Text, vi væl­ger til tyske over­sæt­telser i fremti­den, og vi vil for­mentligt også udbygge samar­be­jdet i takt med, at der kom­mer flere opgaver.”

Lars Uhrskov
Eksportchef med ans­var for marked­erne uden for Skan­di­navien